Algemene voorwaarden Nr. A trainingen

 1. Definities
 • diensten: alle werkzaamheden die Nr. A trainingen voor de opdrachtgever in het kader van een opdracht verricht, al dan niet naar aanleiding van een van tevoren daarvoor uitgebrachte offerte, zoals het verzorgen van trainingen, workshops, intervisie, coaching en/of deskundigheidsbevordering in de ruimste zin van het woord.
 • opdrachtgever: iedere natuurlijke- of rechtspersoon die opdracht geeft aan Nr. A trainingen tot het verrichten van diensten
 • cursist: de natuurlijke persoon, zijnde in dienst van de opdrachtgever of de opdrachtgever zelf, die deelneemt aan de training, workshop, intervisie, coaching en/of andere door Nr. A trainingen te verrichten dienst.
 1. Toepassingsgebied
  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van Nr. A trainingen en alle overeenkomsten en diensten die door of namens Nr. A trainingen worden gesloten c.q. worden verricht en op iedere andere rechtsverhouding tussen Nr. A trainingen en de opdrachtgever die daaruit voortvloeit of daarmee verband houdt.

Alle bepalingen in deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op de eventueel door Nr. A trainingen ingeschakelde derden c.q. hulppersonen.

De werking van artikel 7:404 BW -over persoonlijke uitvoering van de opdracht -en artikel 7:407 lid 2 BW -over de hoofdelijke aansprakelijkheid in geval van meerdere opdrachtnemers -wordt uitgesloten.

Eventuele algemene/ of inkoopvoorwaarden van de opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen en zijn nimmer van toepassing op overeenkomsten tussen Nr. A trainingen en opdrachtgever.

De laatste versie van deze algemene voorwaarden zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de opdracht is steeds van toepassing.

Alle in deze algemene voorwaarden aan Nr. A traingingen voorbehouden rechten laten onverlet een beroep van Nr A trainingen op overige op grond van de wet aan Nr. A trainingen toekomende rechten.

 1. Aanbiedingen
  3.1 Oriënterende gesprekken met opdrachtgevers zijn altijd kosteloos en vertrouwelijk.

3.2 Alle offertes, waaronder begrepen alle aanbiedingen, van Nr. A trainingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Offertes hebben een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij anders is vermeld.

3.3 De overeenkomst komt tot stand en vangt aan op het moment dat de door opdrachtgever geaccepteerde offerte door Nr. A trainingen retour is ontvangen of Nr. A trainingen met de uitvoering van de werkzaamheden is begonnen.

3.4 De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uit aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.

3.5 Het honorarium van Nr. A trainingen is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht. Het honorarium wordt berekend met inachtneming van de overeengekomen tarieven van Nr. A trainingen te vermeerderen met (i) de in verband met de uitvoering van de opdracht te maken kosten, zoals reis- en accommodatiekosten en (ii) btw en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd.

3.6 Door Nr. A trainingen genoemde tarieven zijn exclusief btw en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd en zijn exclusief de in verband met de uitvoering van de opdracht te maken kosten, zoals reis- en accommodatiekosten, tenzij anders vermeld.

3.7 Bij opdrachten met een looptijd van meer dan een maand wordt het verschuldigde honorarium vooraf per maand in rekening gebracht, tenzij anders overeengekomen.

3.8 Nr. A trainingen is gerechtigd om de overeengekomen honoraria te verhogen, indien dat noodzakelijk is als gevolg van een stijging van het algemene loon- en prijspeil. Opdrachtgever heeft daarentegen het recht de overeenkomst te ontbinden, indien een zodanige verhoging binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst plaatsvindt of indien de verhoging meer dan 5% bedraagt.

3.9 Offertes van Nr. A trainingen zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in dat hij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de opdracht heeft verstrekt.

3.10 Nr. A trainingen is gerechtigd de redelijke doch minimaal volgens de gebruikelijke tarieven berekende meerkosten door te berekenen en opdrachtgever stemt in met een als gevolg daarvan noodzakelijke aanpassing in de planning als tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat essentiële informatie als hiervoor bedoeld niet aan Nr. A trainingen ter kennis is gebracht. Dat geldt alleen voor zover dat een toename van de complexiteit van de opdracht tot gevolg heeft. Nr. A trainingen is in dit geval evenwel ook gerechtigd om de overeenkomst ontbonden te verklaren, zonder dat eerst een ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is. Daarbij dienen reeds door Nr. A trainingen gemaakte redelijke kosten door opdrachtgever vergoed te worden, ongeacht de wijze waarop het honorarium is geoffreerd.

 1. Informatieverschaffing en eventuele medewerking
  4.1 Om de uitvoering van de opdracht zo goed mogelijk te laten verlopen, verstrekt de opdrachtgever tijdig alle informatie, documenten en gegevens die Nr. A trainingen daarvoor nodig heeft. 


4.2 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle medewerking wordt verleend door opdrachtgever en/of de cursisten, ten aanzien van datgene waarvan Nr. A trainingen aangeeft dat deze noodzakelijk is. Hetzelfde geldt ten aanzien van medewerking waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk is voor een deugdelijk en effectieve uitvoering van de overeenkomst.

4.3 Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde medewerking niet tijdig aan Nr. A trainingen is verleend, heeft Nr. A trainingen het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit het niet verlenen van de medewerking voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

 1. Vertrouwelijkheid
  5.1 Zowel Nr. A trainingen als de opdrachtgever zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen.

5.2 Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. In ieder geval geldt als vertrouwelijk alle door Nr. A trainingen verstrekte stukken zoals offertes, rapporten, adviezen, ontwerpen, software en dergelijke alsook financiële gegevens, de aanpak, de werkwijze en de rapportage van Nr. A trainingen.

 1. Intellectuele eigendom
  6.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 5 van deze voorwaarden behoudt Nr. A trainingen zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.

6.2 Alle door Nr. A trainingen verstrekte stukken zoals offertes, rapporten, adviezen, geestesproducten, ontwerpen, software en dergelijke, zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever of de cursist voor eigen gebruik. Voorgaande stukken mogen zonder voorafgaande toestemming van Nr. A trainingen niet door hem worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, op straffe van een direct opeisbare boete van €10.000 per overtreding die opdrachtgever is verschuldigd aan Nr. A trainingen.

6.3 Nr. A trainingen behoudt tevens het recht voor om de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken. Daarbij geldt dat geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

 1. Wijziging van de overeenkomst
  7.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen of opdrachtgever de inhoud en de omvang van de opdracht wil wijzigen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

7.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Opdrachtgever stemt hiermee in. Nr. A trainingen kan niet aansprakelijk worden gehouden voor eventuele (gevolg)schade als gevolg daarvan.

7.3 Indien de veiligheid van de cursisten of de instructeur(s) dit noodzakelijk maakt, is Nr. A trainingen gerechtigd de uitvoering van een training terstond aan te passen of te annuleren. In geval van annulering om deze reden is Nr. A trainingen tot geen andere prestatie verplicht dan uitvoering op een in overleg met opdrachtgever nader te bepalen nieuwe datum.

 1. Uitbesteding en Personeel
  8.1 Nr. A trainingen kan indien Nr. A trainingen dit nodig of wenselijk acht en zoveel mogelijk in overleg met de opdrachtgever, de werkzaamheden voortvloeiend uit de opdracht uitbesteden aan een derde.

8.2 Het is de opdrachtgever dan wel zijn rechtsopvolger niet toegestaan tijdens de uitvoering van de opdracht of binnen twee jaar na beëindiging daarvan direct of op enige wijze indirect personeel van Nr. A trainingen, dan wel personen die voor of namens Nr. A trainingen de opdracht van opdrachtgever uitvoeren, in dienst te nemen. Evenmin is het toegestaan dat opdrachtgever met hen over indiensttreding onderhandelt, aan hen opdrachten tot dienstverlening verstrekt of daarover onderhandelt. Ook is opdrachtgever niet gerechtigd op enige andere wijze aan hen werk uit te besteden of daarover te onderhandelen. Omgekeerd is het Nr. A trainingen niet toegestaan enige in dit lid genoemde handeling te verrichten in relatie tot het personeel in dienst van de opdrachtgever.

 1. Overmacht
  9.1 Overmacht ontslaat Nr. A trainingen van alle contractuele en andere verplichtingen, van welke aard of uit welke hoofde ook.

9.2 Als overmacht zal onder andere gelden: (burger)oorlog en oproer, epidemieën, brand, en andere omstandigheden, zoals ziekte van voor Nr. A trainingen in het kader van de opdracht werkzame personen, ten gevolge waarvan de diensten van Nr. A trainingen niet kunnen worden verricht en ten gevolge waarvan de nakoming van de overeenkomst(en) in redelijkheid niet van Nr. A trainingen kan worden gevergd.

 1. Betalingsvoorwaarden
  10.1 Het door opdrachtgever verschuldigde honorarium wordt door Nr. A trainingen middels een factuur aan opdrachtgever in rekening gebracht per maand, per kwartaal of per jaar of na voltooiing van opgedragen werkzaamheden, zulks ter keuze van Nr. A trainingen. Nr. A trainingen is te allen tijde gerechtigd een eenmaal gekozen frequentie van declareren te wijzigen.Betaling dient, zonder korting of verrekening, te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum op het bankrekeningnummer van Nr. A trainingen, tenzij op de factuur andere betalingscondities zijn vermeld. Als moment van betaling geldt het moment dat de betaling door Nr. A trainingen is ontvangen.

10.2 Na die termijn van 14 dagen wordt de opdrachtgever geacht van rechtswege in verzuim te zijn zonder dat nadere ingebrekestelling vereist is en is de opdrachtgever over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1,5% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is. In dat geval geldt altijd de wettelijke rente.

10.3 Indien tijdige betaling achterwege blijft, kan Nr. A trainingen met een beroep op haar opschortingsrecht de uitvoering van haar (resterende) werkzaamheden opschorten, zonder dat zij daarmee aansprakelijk is voor schade die ontstaat als gevolg van deze opschorting van de werkzaamheden.

10.4 Is de opdrachtgever in verzuim of schiet hij op een andere wijze te kort in het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor zijn rekening, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke. Aangaande de laatste kosten geldt de staffel die is vastgelegd in de “Wet normering buitengerechtelijke incassokosten”. De buitengerechtelijke incassokosten zijn direct zonder nadere incassohandeling verschuldigd, nadat Nr. A trainingen een laatste aanmaning met een 14 dagen termijn, met vermelding van de hoogte van de incassokosten, aan opdrachtgever heeft verzonden.

10.5 Indien de opdracht is verstrekt door meer dan een opdrachtgever, zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen zoals in dit artikel aangegeven, ongeacht de tenaamstelling van de declaratie.

10.6 Indien opdrachtgever, onverschillig zijn hoedanigheid, handelt namens een door hem vertegenwoordigde minderjarige, dan is Nr. A trainingen gerechtigd om deze opdrachtgever aan te spreken tot betaling van het verschuldigde. Echter, Nr. A trainingen is gerechtigd om daarnaast eveneens de vertegenwoordigde persoon hoofdelijk aan te spreken tot betaling, zodra deze persoon de leeftijd van achttien jaar heeft bereikt. Na betaling door de een, zal de ander van betaling zijn bevrijd;

10.7 Reclames omtrent de declaratie moeten binnen 14 dagen na de dag van verzending van de declaratie schriftelijk bij Nr. A trainingen zijn ingediend. Het recht van reclame vervalt door overschrijding van deze termijn. Uitoefening van het recht van reclame ontslaat de opdrachtgever niet van zijn verplichting de factuur te voldoen.

10.8 Indien opdrachtgever een controle door een (register)accountant op de declaratie wil laten uitvoeren, zal Nr. A trainingen daaraan medewerking verlenen. De kosten van deze controle zijn geheel voor rekening van de opdrachtgever. Een zodanige controle schort niet de termijn als genoemd in lid 1 en 7 van dit artikel op.

 1. Tussentijdse beëindiging
  11.1 Indien een van beide partijen haar verplichtingen jegens de ander niet nakomt, in staat van faillissement raakt, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht zonder dat nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is de tussen partijen gesloten overeenkomst ontbonden te verklaren, dan wel de nakoming van de verplichtingen op te schorten, een en ander onder voorbehoud van rechten.

11.2 In geval een opdrachtgever, zijnde een natuurlijke persoon, komt te overlijden, onder curatele of onder bewind wordt gesteld of wettelijke schuldsanering aanvraagt, heeft Nr. A trainingen eveneens bovengenoemde rechten.

 1. Aansprakelijkheid
  12.1 Nr. A trainingen zal de door haar te verrichten diensten zo goed als redelijkerwijs mogelijk en overeenkomstig de kwaliteit zoals die van een goed trainer/coach verwacht mag worden, verrichten.

12.2 Gelet op het feit dat de resultaten van de diensten van Nr. A trainingen in hoge mate afhankelijk zijn van de mate van opvolging, de wijze van implementatie, alsmede tal van externe factoren wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor de uiteindelijke resultaten. De op Nr. A trainingen rustende verbintenis draagt altijd het karakter van een inspanningsverbintenis.

12.3 Nr. A trainingen is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is veroorzaakt doordat Nr. A trainingen is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie.

12.4 Mocht Nr. A trainingen in een voorkomend geval aansprakelijk zijn voor schade, dan is iedere aansprakelijkheid van Nr. A trainingen, uit welke hoofde dan ook, te allen tijde beperkt tot ten hoogste het bedrag dat krachtens de door Nr. A trainingen afgesloten verzekeringsovereenkomst te dier zake wordt uitbetaald. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens voornoemde verzekering plaatsvindt, is de totale aansprakelijkheid van Nr. A trainingen ongeacht de rechtsgrond waarop deze is gebaseerd, beperkt tot het bedrag van de declaratie van Nr. A trainingen. Indien een opdracht een looptijd van meer dan drie maanden heeft, is deze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de declaratie over de laatste drie maanden.

12.5 Nr. A trainingen is nimmer gehouden tot vergoeding van indirecte schade van Opdrachtgever, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en bedrijfsschade zoals stagnatie in de geregelde gang van zaken in de organisatie van Opdrachtgever en verlies van data, welke het gevolg is van of op andere wijze verband houdt met een tekortkoming in de uitvoering van de werkzaamheden door Nr. A trainingen.

12.6 Eventuele aanspraken van de opdrachtgever als in dit artikel bedoeld, dienen binnen 14 dagen na het ontdekken van de schade schriftelijk te zijn ingediend bij Nr. A trainingen, bij gebreke waarvan de opdrachtgever zijn rechten heeft verwerkt.

 1. Klachtenregeling en bevoegde rechter
  13.1 Alle klachten en geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten worden in eerste instantie in onderling overleg besproken om deze minnelijk op te lossen.

13.2 Indien dit niet mogelijk is of niet tot het gewenste resultaat leidt, zal het geschil worden voorgelegd aan bevoegde rechter van de Rechtbank Den Haag. Het toepasselijke recht is Nederlands recht.