Privacyreglement

Hoe is jouw privacy geregeld bij Nr. A trainingen? Je leest het in dit privacyreglement.
De ‘jij/jou’ in dit document ben jij: de klant van Nr. A trainingen.
Als er ‘wij’ staat, gaat het over ons: Nr. A trainingen.

 1. Waarom dit privacyreglement?

Het doel van dit privacyreglement is, om jou te laten weten:

 • wat voor soort gegevens wij verwerken;
 • waarom we die gegevens verwerken;
 • wat er met de gegevens gebeurt;
 • welke rechten jij hebt als het gaat om de gegevensverwerking.
 1. Contactgegevens

Nr. A trainingen is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Onze contactgegevens zijn:
Nr. A trainingen
Morgen 17
2408 RK Alphen aan den Rijn
t. +31 6 2122 7541
i. http://www.nr-a.nl          

 1. Persoonsgegevens die wij verwerken

Nr. A trainingen verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Daarnaast kunnen ook opdrachtgevers, zoals je werkgever gegevens bij het begin van een traject aanleveren.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Gegevens over gevolgde opleidingen, diploma’s en opgedane werkervaring.
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op onze website www.nr-a.nlaan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Bankrekeningnummer
 1. Gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@nr-a.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 1. Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens?

Nr. A trainingen verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het uitvoeren van een overeenkomst die wij met jou hebben gesloten;
 • Het afhandelen van jouw betaling;
 • Verzenden van onze nieuwsbrief nadat jij ons daartoe toestemming hebt gegeven;
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om deze gegevens te gebruiken bij de coaching- training of adviesactiviteiten en –producten; en/of
 • Nr. A trainingen verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

De grondslag waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken is het aangaan of het uitvoeren van een overeenkomst met jou, het nakomen van een wettelijke verplichting die wij hebben, ons gerechtvaardigd belang of dat van een derde of jouw toestemming. In uitzonderlijke gevallen kunnen wij persoonsgegevens verwerken in verband met een vitaal belang van de betrokkene, bijvoorbeeld wanneer iemand onwel wordt tijdens een training.

 1. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Nr. A trainingen bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Tot twee jaar na het tijdstip van afsluiting van het traject bewaren wij jouw gegevens. Behalve als je ons vraagt ze eerder te verwijderen. Daarna worden de gegevens vernietigd. Er zijn echter gegevens die volgens de wettelijke bewaarplicht langer bewaard moeten blijven. Administratiegegevens, zoals facturen, moeten wij bijvoorbeeld zeven jaar bewaren. Deze gegevens verwijderen wij pas na deze langere termijn.

 1. Delen van persoonsgegevens met derden

Nr. A trainingen verkoopt jouw gegevens niet aan derden. Nr. A trainingen zal jouw gegevens uitsluitend verstrekken aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Nr. A trainingen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 1. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Nr. A trainingen gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak.

Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 1. Jouw rechten ten aanzien van de gegevensverwerking

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Nr. A trainingen en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.  Meer informatie daarover vind je ook op de volgende website: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@nr-a.nl. Het gebruik van de persoonsgegevens tot het moment van intrekking van jouw toestemming blijft rechtmatig.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Nr. A trainingen wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 1. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Nr. A trainingen neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@nr-a.nl.